اخبار
برنامه میان ترم نیمسال دوم 96-95
ردیف
نام درس
رشته تحصیلی
روز
تاریخ
ساعت
سرفصل
نام استاد
1
عربی
حقوق
پنجشنبه
95/12/19
10تا 11
الصرف والنحو محسن تیموری
 
2
قواعد فقه 1
حقوق
پنجشنبه
95/12/19
10تا 11
قواعد فقه مدنی (سید مصطفی محقق داماد )
 
3
مبانی تنظیم بودجه
حسابداری
سه شنبه
96/1/29
10
کل کتاب
 
4
مبانی امور مالی وتنظیم بودجه
علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
سه شنبه
96/1/29
10
کل کتاب
 
5
مدیریت مالی 1
حسابداری
سه شنبه
96/2/26
10
کل کتاب بر حسب سرفصل هر رشته
 
7
روانشناسی بازی
علوم تربیتی
دوشنبه
96/2/4
 12 الی 12:30
1و2و3
کبری طاهرخانی
8
روانشناسی کودکان استثنایی
روانشناسی
دوشنبه
96/2/4
14 الی 17:30
کنفرانس
کبری طاهرخانی
9
آموزش وپرورش کودکان استثنایی
علوم تربیتی
دوشنبه
96/2/4
11:30 الی 12
1و2و3و4
کبری طاهرخانی
10
کارآموزی 1
علوم تربیتی
پنجشنبه
96/2/28
11به بعد
تحویل کار
کبری طاهر خانی
11
پروژه کار عملی
علوم تربیتی
پنجشنبه
96/2/28
11 به بعد
تحویل کار
کبری طاهرخانی
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما