مو ضوع تکلیف درسی  برای دریافت 6 نمره  میان ترم کارشناسی ارشد (واحد های درسی مربوط به سر کار خانم دکتر شاه حسینی )

جهت دریافت موضوع تکلیف درسی مثنوی معنوی برای دریافت شش نمره کلاسی اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت موضوع تکلیف درسی مصباح الهدایه برای دریافت شش نمره کلاسی اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت موضوع تکلیف درسی تاریخ جهانگشا ومرزبان نامه برای دریافت شش نمره کلاسی اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت موضوع تکلیف درسی روش تحقیق پیشرفته برای دریافت شش نمره کلاسی وبیست نمره عملی اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت موضوع تکلیف درسی خاقانی ونظامی برای دریافت شش نمره کلاسی اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت موضوع تکلیف درسی کشف المحجوب برای دریافت شش نمره کلاسی اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت موضوع تکلیف درسی سنایی وناصرخسروبرای دریافت شش نمره کلاسی اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت موضوع تکلیف درسی تاریخ بیهقی برای دریافت شش نمره کلاسی اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت موضوع تکلیف درسی عربی 3برای دریافت شش نمره کلاسی اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت موضوع تکلیف درسی عربی2 برای دریافت شش نمره کلاسی اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت موضوع تکلیف درسی عربی1 برای دریافت شش نمره کلاسی اینجا کلیک کنید.

1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما